Všobecné obchodní podmínky

Dále jen „VOP“.

V VOP naleznete všechny důležité právní informace týkající se osobních a on-line konzultací a současně prodeje zájezdů prostřednictvím webových stránek www.mamatravel.cz.

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko, případně než mě kontaktujete. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaplacením příslušného zájezdu. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zájezdů a cestovní poradenství (konzultace)

1. Úvodní ustanovení
Bc. Aneta Čiháková cestovní agentura Mama Travel, IČ: 75403889 se sídlem: Pouchovská 176/5, Hradec Králové, email: aneta@mamatravel.cz, telefon: 724 443 514, dále jen CA Mama Travel, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Hradci Králové od 15.4.2010, není plátcem DPH, je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů, popřípadě služeb (např.ubytování, parkování na letišti…), na něž se nevztahuje zákon o cestovním ruchu č. 159/1999 Sb. Současně poskytuje konzultace v oblasti cestovního ruchu.

2. Cestovní poradenství (konzultace)
Poradenství probíhá formou osobní schůzky, případně on-line v předem smluvený a potvrzený termín (datum a čas). Platba probíhá na účet CA Mama Travel minimálně 24 hodin před plánovaným termínem konzultace, pokud není uvedené jinak. Proti složení částky na účet/ bankovnímu převodu CA Mama Travel nevystavuje doklad o zaplacení. Zákazníkovi jako doklad o zaplacení slouží výpis z účtu. Po proběhlé konzultaci CA Mama Travel zasílá fakturu na uvedený email klienta. Zrušením schůzky méně než 12 hodin před plánovaným termínem, je platba brána jako 100% storno. Každopádně vždy se spolu domluvíme.

3. Nabídka a obsah
Nabídka zájezdů uvedených na stránkách CA Mama Travel popřípadě jinak předána klientovi je vždy uvedena se jménem pořádající cestovní kanceláře. CA Mama Travel i přes veškerou svou snahu neručí za obsah a fotografie nabídky, která je přebírána od cestovních kanceláří, taktéž nezaručuje, zda je zájezd volný či nikoliv. Vyhrazujeme si právo na opravu případných chyb a nepřesností bez předchozího upozornění. Údaje o produktech uvedených na těchto stránkách byly zpracovány na základě dostupných informací od zastoupených cestovních kanceláří a mohou obsahovat nepřesnosti, či chyby. Nabídka a objednávka nezakládají právo na uzavření smlouvy o zájezdu.

4. Objednávka zájezdu
Objednat zájezd či služby si může osoba starší 18 let. Každý klient si může nezávazně objednat jakýkoliv počet zájezdů, služeb. Následně bude klient kontaktován (telefonicky, e-mailem, sms, či jinou cestou) pro upřesnění objednávky a navržení dalšího postupu vyřízení objednávky. Objednávka nezakládá právo na uzavření smlouvy o zájezdu.

5. Rezervace a smlouva o zájezdu
V návaznosti na objednávku, která bude upřesněna mezi CA Mama Travel a klientem dle čl. 3 výše, CA Mama Travel ​ provede rezervaci u dané cestovní kanceláře. Pokud je zájezd volný, CA Mama Travel ​jej zarezervuje a informuje klienta o dalším postupu, současně zašle návrh smlouvy o zájezdu e-mailem. S návrhem smlouvy o zájezdu obdrží klient i veškeré potřebné informace pro vyplnění této smlouvy, platbu zájezdu a informace do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. V neposlední řadě, nedílnou součástí návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky dané cestovní kanceláře. Pokud klient nedodrží uvedené termíny (den i hodinu), potvrzení smlouvy o zájezdu dle čl. 6 níže, jakožto i platby (zálohy i doplatku) nenese agentura odpovědnost za stornování rezervace, či zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře. V případě, že bude zájezd vyprodaný, zpravidla kontaktujeme klienta e-mailem, telefonicky a navrhneme vhodné náhradní varianty.

6. Uzavření smlouvy o zájezdu
Smlouva o zájezdu je uzavřena její akceptací – podpisem písemného návrhu smlouvy o zájezdu a jeho zasláním CA Mama Travel, e-mailovým potvrzením návrhu smlouvy ze strany klienta nebo zaplacením zálohy za zájezd ve smyslu čl. 7 níže. V případě akceptace smlouvy o zájezdu zaplacením zálohy dle předchozí věty se smlouva o zájezdu stává platnou a účinnou okamžikem připsání platby zálohy za zájezd na příslušný bankovní účet CA Mama Travel, případně bankovní účet pořadatelské cestovní kanceláře, a to dle instrukcí zaslaných CA Mama Travel.

7. Platební podmínky
Způsob platby za zájezd je závislý na podkladech zaslaných klientovi s návrhem smlouvy o zájezdu. Zpravidla klient hradí při uzavření smlouvy zálohu na kupní cenu za zájezd v rozsahu určeném pořádající cestovní kanceláří a nejpozději do 1 měsíce před nástupem na zájezd je splatný doplatek kupní ceny za zájezd, pokud není uvedeno v podkladech pro platbu jinak. Last minute zájezdy, nebo do 1 měsíce před nástupem na zájezd hradí klient 100% hodnoty zájezdu (včetně všech služeb uvedených na smlouvě o zájezdu). Platba probíhá na účet cestovní agentury, pokud není uvedené jinak. Proti složení částky na účet/ bankovnímu převodu CA Mama Travel nevystavuje doklad o zaplacení. Zákazníkovi jako doklad o zaplacení slouží výpis z účtu. CA Mama Travel může požádat klienta o složení / převod částky přímo na účet pořádající cestovní kanceláře. U zájezdů na vyžádání – tj. zájezdů, které musí cestovní kanceláře vyžadovat přímo u zahraničních klientů, je CA Mama Travel ​oprávněna požadovat až 100% platby zájezdu předem před uzavřením návrhu na smlouvu o zájezdu. Pokud je zájezd zrušen, popřípadě pokud zájezd na vyžádání není možný klientovi prodat, zavazuje se CA Mama Travel  k vrácení složené částky klientovi zpět na účet, ideálně okamžitě, nejpozději však do 7 pracovních dnů.

8. Cestovní doklady
Veškeré příslušné cestovní doklady (jako: vouchery na ubytování, pokyny na cestu, pojištění, letenky atd.) dodá klientovi CA Mama Travel, popřípadě pořádající cestovní kancelář. Odbavení je zpravidla doručováno klientovi týden před nástupem na zájezd, a to obratem od obdržení odbavení od cestovní kanceláře. CA Mama Travel ​nenese odpovědnost za pozdní dodání odbavení způsobené cestovní kanceláří.

9. Storno podmínky zájezdů
Na zájezdy se vztahují storno podmínky pořádající cestovní kanceláře dle všeobecných obchodních podmínek dané cestovní kanceláře. CA Mama Travel si může účtovat administrativní poplatek za zpracování až do výše původně uznané provize z prodeje zájezdů dle původně vystavené faktury ze strany pořádající cestovní kanceláře.

10. Reklamace
Reklamace na zájezd je třeba řešit s pořádající cestovní kanceláří, nejlépe ihned u zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu, popřípadě je třeba zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1. měsíce od návratu ze zájezdu). CA Mama Travel​ nenese odpovědnost za nedodržení smlouvy o zájezdu a nabídnutých služeb, je však zákazníkovi vždy plně nápomocna tyto situace řešit. Reklamace na služby agentury jsou přijímány písemně (poštou na adresu sídla firmy, popřípadě e-mailem) a jsou vyřizovány v zákonné lhůtě 30ti dnů..

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost
CA Mama Travel​ se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v rámci platných právních předpisů. Osobní údaje budou předány zajišťující cestovní kanceláři pro plnění smlouvy a jejích všeobecných podmínek, popřípadě třetí straně pouze za účelem plnění dle těchto obchodních podmínek. Taktéž je může využít CA Mama Travel ​pro své marketingové účely.

12. Ochrana a zpracování osobních údajů
CA Mama Travel​ se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v rámci platných právních předpisů. Osobní údaje budou předány organizující cestovní kanceláři pro plnění smlouvy a jejích všeobecných podmínek, popřípadě třetí straně pouze za účelem plnění dle těchto obchodních podmínek. Taktéž je může využít CA Mama Travel ​pro své marketingové účely.

13. Závěrečné ustanovení
Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2023